Translation components API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/components/marketing-desktop/md-autotags/changes/?format=api&page=7
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 127,
  "next": null,
  "previous": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-autotags/changes/?format=api&page=6",
  "results": [
    {
      "unit": "http://weblate.ucs.ru/api/units/1712356/?format=api",
      "component": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-autotags/?format=api",
      "translation": "http://weblate.ucs.ru/api/translations/marketing-desktop/md-autotags/vi/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 45,
      "author": 45,
      "timestamp": "2020-04-05T10:33:16",
      "action": 5,
      "target": "Số lượng khách",
      "id": 499214,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://weblate.ucs.ru/api/changes/499214/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://weblate.ucs.ru/api/units/1712357/?format=api",
      "component": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-autotags/?format=api",
      "translation": "http://weblate.ucs.ru/api/translations/marketing-desktop/md-autotags/vi/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 45,
      "author": 45,
      "timestamp": "2020-04-05T10:33:21",
      "action": 5,
      "target": "Trạng thái",
      "id": 499215,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://weblate.ucs.ru/api/changes/499215/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://weblate.ucs.ru/api/units/1712358/?format=api",
      "component": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-autotags/?format=api",
      "translation": "http://weblate.ucs.ru/api/translations/marketing-desktop/md-autotags/vi/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 45,
      "author": 45,
      "timestamp": "2020-04-05T10:33:29",
      "action": 5,
      "target": "Lần khởi động cuối cùng",
      "id": 499216,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://weblate.ucs.ru/api/changes/499216/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://weblate.ucs.ru/api/units/1712359/?format=api",
      "component": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-autotags/?format=api",
      "translation": "http://weblate.ucs.ru/api/translations/marketing-desktop/md-autotags/vi/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 45,
      "author": 45,
      "timestamp": "2020-04-05T10:33:37",
      "action": 5,
      "target": "Bắt đầu tự động gán tag",
      "id": 499217,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://weblate.ucs.ru/api/changes/499217/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://weblate.ucs.ru/api/units/1712360/?format=api",
      "component": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-autotags/?format=api",
      "translation": "http://weblate.ucs.ru/api/translations/marketing-desktop/md-autotags/vi/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 45,
      "author": 45,
      "timestamp": "2020-04-05T10:34:36",
      "action": 5,
      "target": "Khi bắt đầu quá trình sắp xếp autotag cho khách, sẽ diễn ra việc phân tích các lần ghé thăm gần đây.",
      "id": 499218,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://weblate.ucs.ru/api/changes/499218/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://weblate.ucs.ru/api/units/1712361/?format=api",
      "component": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-autotags/?format=api",
      "translation": "http://weblate.ucs.ru/api/translations/marketing-desktop/md-autotags/vi/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 45,
      "author": 45,
      "timestamp": "2020-04-05T10:35:23",
      "action": 5,
      "target": "Nếu số lượng bill có chứa món ăn chỉ định lớn hơn phần trăm thiết lập, sẽ tạm ngưng tự động gắn thẻ cho khách.",
      "id": 499219,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://weblate.ucs.ru/api/changes/499219/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-autotags/?format=api",
      "translation": "http://weblate.ucs.ru/api/translations/marketing-desktop/md-autotags/vi/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-05-19T08:34:04",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 539957,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://weblate.ucs.ru/api/changes/539957/?format=api"
    }
  ]
}