Translation components API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/components/marketing-desktop/md-common/changes/?page=28
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 546,
  "next": null,
  "previous": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-common/changes/?page=27",
  "results": [
    {
      "unit": "http://weblate.ucs.ru/api/units/1712492/",
      "component": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-common/",
      "translation": "http://weblate.ucs.ru/api/translations/marketing-desktop/md-common/vi/",
      "dictionary": null,
      "user": 45,
      "author": 45,
      "timestamp": "2020-04-05T11:06:58Z",
      "action": 5,
      "target": "với thẻ",
      "id": 499359,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://weblate.ucs.ru/api/changes/499359/"
    },
    {
      "unit": "http://weblate.ucs.ru/api/units/1712493/",
      "component": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-common/",
      "translation": "http://weblate.ucs.ru/api/translations/marketing-desktop/md-common/vi/",
      "dictionary": null,
      "user": 45,
      "author": 45,
      "timestamp": "2020-04-05T11:07:02Z",
      "action": 5,
      "target": "không thẻ",
      "id": 499360,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://weblate.ucs.ru/api/changes/499360/"
    },
    {
      "unit": "http://weblate.ucs.ru/api/units/1712494/",
      "component": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-common/",
      "translation": "http://weblate.ucs.ru/api/translations/marketing-desktop/md-common/vi/",
      "dictionary": null,
      "user": 45,
      "author": 45,
      "timestamp": "2020-04-05T11:07:15Z",
      "action": 5,
      "target": "làm sạch CSDL",
      "id": 499361,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://weblate.ucs.ru/api/changes/499361/"
    },
    {
      "unit": "http://weblate.ucs.ru/api/units/1712495/",
      "component": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-common/",
      "translation": "http://weblate.ucs.ru/api/translations/marketing-desktop/md-common/vi/",
      "dictionary": null,
      "user": 45,
      "author": 45,
      "timestamp": "2020-04-05T11:07:52Z",
      "action": 5,
      "target": "Khi bấm vào nút \"Làm sạch\", CSDL sẽ được đưa về trạng thái ban đầu của quá trình cài đặt.",
      "id": 499362,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://weblate.ucs.ru/api/changes/499362/"
    },
    {
      "unit": "http://weblate.ucs.ru/api/units/1712496/",
      "component": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-common/",
      "translation": "http://weblate.ucs.ru/api/translations/marketing-desktop/md-common/vi/",
      "dictionary": null,
      "user": 45,
      "author": 45,
      "timestamp": "2020-04-05T11:08:19Z",
      "action": 5,
      "target": "(Chức năng này chỉ được thực hiện khi cài đặt demo.)",
      "id": 499363,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://weblate.ucs.ru/api/changes/499363/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-common/",
      "translation": "http://weblate.ucs.ru/api/translations/marketing-desktop/md-common/vi/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-05-19T08:35:26Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 539958,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://weblate.ucs.ru/api/changes/539958/"
    }
  ]
}