Translation components API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/components/marketing-desktop/md-restaurants/changes/?format=api&page=3
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 43,
  "next": null,
  "previous": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-restaurants/changes/?format=api&page=2",
  "results": [
    {
      "unit": "http://weblate.ucs.ru/api/units/1712198/?format=api",
      "component": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-restaurants/?format=api",
      "translation": "http://weblate.ucs.ru/api/translations/marketing-desktop/md-restaurants/vi/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 45,
      "author": 45,
      "timestamp": "2020-04-05T09:37:37",
      "action": 5,
      "target": "Dữ liệu của nhà hàng chưa được lưu",
      "id": 499042,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://weblate.ucs.ru/api/changes/499042/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://weblate.ucs.ru/api/units/1712199/?format=api",
      "component": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-restaurants/?format=api",
      "translation": "http://weblate.ucs.ru/api/translations/marketing-desktop/md-restaurants/vi/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 45,
      "author": 45,
      "timestamp": "2020-04-05T09:40:14",
      "action": 5,
      "target": "Hệ số tích điểm (điểm được sử dụng để tăng hạng giảm giá). Tổng điểm theo tài khoản = Hệ số của nhà hàng * tổng tài khoảnđã tính giảm giá.",
      "id": 499043,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://weblate.ucs.ru/api/changes/499043/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-restaurants/?format=api",
      "translation": "http://weblate.ucs.ru/api/translations/marketing-desktop/md-restaurants/vi/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-05-19T08:43:37",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 539968,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://weblate.ucs.ru/api/changes/539968/?format=api"
    }
  ]
}