Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Austrian German 92.4% 89.9% 5.0% 5.0% 0.0% 0.0% Translate
Azerbaijani 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Belarusian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bulgarian 100.0% 100.0% 0.0% 1.2% 1.2% 0.0% Translate
Czech 92.4% 89.9% 5.0% 5.0% 0.0% 0.0% Translate
English 97.4% 97.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Estonian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Georgian 97.4% 97.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
German 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Latvian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lithuanian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Macedonian 97.4% 97.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Mongolian 92.4% 89.9% 5.0% 5.0% 0.0% 0.0% Translate
Romanian 94.9% 92.3% 5.0% 5.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Serbian 92.4% 89.9% 5.0% 5.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovak 92.4% 89.9% 5.0% 5.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese 44.3% 45.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

License information missing.

Any publicly available project should have defined license to indicate what terms apply to contributions.

Project website http://kds.ucs.ru
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Repository git@git.ucs.ru:KDS/kds-lk-font.git
Repository branch master
Repository containing Weblate translations http://weblate.ucs.ru/git/kdspro/errors-lk/
Filemasksource/app/i18n/errors-lk/*.json
Monolingual base language filesource/app/i18n/errors-lk/ru.json
Number of strings 1659
Number of words 6048
Number of languages 21
Number of source strings 79
Number of source words 288
When User Action Detail Object
a month ago none Pushed changes KDSPro/errors-lk
a month ago none Pushed changes KDSPro/errors-lk
a month ago none Merged repository KDSPro/errors-lk
a month ago none Committed changes KDSPro/errors-lk - Vietnamese
a month ago d.haipm Translation changed KDSPro/errors-lk - Vietnamese
Scales connection errorLỗi kết nối với cân
a month ago d.haipm Translation changed KDSPro/errors-lk - Vietnamese
Tính toánLỗi cấu hình kết nối lỗicân:
a month ago d.haipm Translation changed KDSPro/errors-lk - Vietnamese
Bản quyền không được tìm thấyKhông tìm thấy bản quyền
a month ago d.haipm New translation KDSPro/errors-lk - Vietnamese
Bản quyền đặt giới hạn tối đa màn hình. Thoát một trong số các màn hình vàGiới hạn bản quyền đã vượt quá. Vui lòng đăng nhập lại hoặc thử lại sau
a month ago d.haipm New translation KDSPro/errors-lk - Vietnamese
Cannot parse SH-API query Yêu cầu tới SH-API không thể phân tích
a month ago d.haipm New translation KDSPro/errors-lk - Vietnamese
Không thể kết nối với SH-API
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year