Language Words
Czech 0
German 0
English 0
Macedonian 0
Russian 0
Romanian 0
Bulgarian 0
Hungarian 0
Georgian 0
Serbian 0
Austrian German 0