Language Words
Latvian 0
Armenian 0
German 0
Mongolian 0
English 0
Macedonian 0
Estonian 0
Azerbaijani 0
Romanian 0
French 0
Bulgarian 2
Vietnamese 0
Hungarian 0
Georgian 0
Serbian 0
Austrian German 0