Language Words
Czech 0
Turkish 0
Latvian 0
Lithuanian 0
German 0
Mongolian 0
English 0
Russian 0
Romanian 0
French 0
Vietnamese 0
Hungarian 0
Austrian German 0