Language Words
Czech 0
Ukrainian 0
Latvian 0
Lithuanian 0
Armenian 0
German 0
Mongolian 0
English 0
Macedonian 0
Azerbaijani 0
Russian 0
Spanish 0
Romanian 0
Bulgarian 0
Vietnamese 0
Finnish 0
Hungarian 0
Georgian 0
Austrian German 0