Language Words
Czech 0
Ukrainian 0
Latvian 0
Lithuanian 0
Thai 0
Armenian 0
Mongolian 0
English 0
Macedonian 0
Russian 0
Spanish 0
French 0
Bulgarian 0
Vietnamese 0
Hungarian 0
Georgian 0
Serbian 0
Central Khmer 0
Polish 0
Austrian German 0