Language Words
Ukrainian 0
Latvian 0
Lithuanian 0
German 0
Uzbek 0
Mongolian 0
English 0
Estonian 0
Romanian 0
French 0
Bulgarian 0
Hungarian 0
Serbian 0
Austrian German 0