Language Words
Czech 0
Latvian 0
Lithuanian 1
German 0
Mongolian 0
English 0
Russian 0
French 0
Bulgarian 0
Vietnamese 0
Hungarian 0
Serbian 0
Austrian German 0