Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Bulgarian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project website http://md-demo.ucs.ru
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Repository git@git.ucs.ru:web/marketing_desktop.git
Repository branch master e35295d, 2 years ago
Repository containing Weblate translations http://weblate.ucs.ru/git/marketing-desktop/md-install/
Filemasksource/app/i18n/install/*.json
Monolingual base language filesource/app/i18n/install/ru.json
Number of strings 128
Number of words 560
Number of languages 4
Number of source strings 32
Number of source words 140
When User Action Detail Object
9 months ago none Committed changes Marketing Desktop/md install - Vietnamese
11 months ago d.james New translation Marketing Desktop/md install - Vietnamese
Tất cả quyền được bảo vệ.
11 months ago d.james New translation Marketing Desktop/md install - Vietnamese
Hoặc truy cập theo liên kết
11 months ago d.james New translation Marketing Desktop/md install - Vietnamese
Quá trình cài đặt kết thúc sau vài giây, sau đó bạn sẽ được chuyển qua trang đăng nhập vào MD
11 months ago d.james New translation Marketing Desktop/md install - Vietnamese
Lưu người dùng
11 months ago d.james New translation Marketing Desktop/md install - Vietnamese
3. Login và password của người dùng "Administrator" (để truy cập CSDL và thiết lập hệ thống)
11 months ago d.james New translation Marketing Desktop/md install - Vietnamese
2. Login hoặc password của người dùng "User"
11 months ago d.james New translation Marketing Desktop/md install - Vietnamese
1. Liên kết truy cập tới triển khai Marketing Desktop
11 months ago d.james Translation changed Marketing Desktop/md install - Vietnamese
Email sẽ được gửi đi sau khi kết thúc tạo hoặc chuyển đổi CSDL.
11 months ago d.james New translation Marketing Desktop/md install - Vietnamese
Email sẽ được gửi đi sau khi kết thúc tạo hoặc chuyển đổi CSDL
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year