Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Bulgarian 100.0% 100.0% 0.0% 13.8% 0.0% 0.0% Translate
English 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project website http://md-demo.ucs.ru
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Repository git@git.ucs.ru:web/marketing_desktop.git
Repository branch master e35295d, 3 years ago
Repository containing Weblate translations http://weblate.ucs.ru/git/marketing-desktop/md-schedules/
Filemasksource/app/i18n/schedules/*.json
Monolingual base language filesource/app/i18n/schedules/ru.json
Number of strings 144
Number of words 268
Number of languages 4
Number of source strings 36
Number of source words 67
When User Action Detail Object
a year ago none Committed changes Marketing Desktop/md schedules - Vietnamese
a year ago d.james New translation Marketing Desktop/md schedules - Vietnamese
Lỗi, giai đoạn thời gian bị trùng lên một số giai đoạn đã tồn tại
a year ago d.james New translation Marketing Desktop/md schedules - Vietnamese
Thời gian bắt đầu lớn hơn/bằng thời gian kết thúc
a year ago d.james New translation Marketing Desktop/md schedules - Vietnamese
Giai đoạn đã được xóa thành công
a year ago d.james New translation Marketing Desktop/md schedules - Vietnamese
Không thể xóa được lịch. Đang được sử dụng ở đâu đó
a year ago d.james New translation Marketing Desktop/md schedules - Vietnamese
Lịch {0} đã được xóa
a year ago d.james New translation Marketing Desktop/md schedules - Vietnamese
Lịch đã được lưu thành công
a year ago d.james New translation Marketing Desktop/md schedules - Vietnamese
Lịch đã được thêm thành công
a year ago d.james New translation Marketing Desktop/md schedules - Vietnamese
Thanh toán
a year ago d.james New translation Marketing Desktop/md schedules - Vietnamese
Bonus
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year