Language Words
Czech 0
Ukrainian 0
Latvian 0
Lithuanian 5
German 0
Mongolian 0
English 1
Estonian 0
Russian 0
Spanish 0
Slovak 0
Romanian 0
Belarusian 0
French 0
Bulgarian 0
Vietnamese 0
Hungarian 0
Georgian 0
Chinese 0
Austrian German 0