Language Words
Czech 1
Ukrainian 2
Latvian 6
Lithuanian 1
Armenian 0
Mongolian 1
English 2
Macedonian 0
Zulu 0
Estonian 0
Russian 0
Spanish 0
Slovak 0
Romanian 0
French 1
Bulgarian 3
Vietnamese 14
Hungarian 3
Georgian 1
Kazakh 0
Serbian 0
Austrian German 0