Translation status

Strings20
100.0% Translate
Words73
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
md auth 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
md common 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
md composite-discounts 93.3% 36.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
md dashboard 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 4.5% 0.0% Translate
md discountlevels 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
md emailsenderregistration 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
md errors 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
md guests 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
md guestsprofile 99.2% 99.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
md install 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
md restaurants 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
md schedules 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
md settings 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
md tagreference 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
md templates 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website http://md-demo.ucs.ru
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Repository git@git.ucs.ru:web/marketing_desktop.git
Repository branch master
Repository containing Weblate translations http://weblate.ucs.ru/git/marketing-desktop/md-autotags/
Filemasksource/app/i18n/autotags/*.json
Monolingual base language filesource/app/i18n/autotags/ru.json
Translation file source/app/i18n/autotags/vi.json
When User Action Detail Object
3 years ago none Committed changes Marketing Desktop/md autotags - Vietnamese
3 years ago d.james New translation Marketing Desktop/md autotags - Vietnamese
Nếu số lượng bill có chứa món ăn chỉ định lớn hơn phần trăm thiết lập, sẽ tạm ngưng tự động gắn thẻ cho khách.
3 years ago d.james New translation Marketing Desktop/md autotags - Vietnamese
Khi bắt đầu quá trình sắp xếp autotag cho khách, sẽ diễn ra việc phân tích các lần ghé thăm gần đây.
3 years ago d.james New translation Marketing Desktop/md autotags - Vietnamese
Bắt đầu tự động gán tag
3 years ago d.james New translation Marketing Desktop/md autotags - Vietnamese
Lần khởi động cuối cùng
3 years ago d.james New translation Marketing Desktop/md autotags - Vietnamese
Trạng thái
3 years ago d.james New translation Marketing Desktop/md autotags - Vietnamese
Số lượng khách
3 years ago d.james New translation Marketing Desktop/md autotags - Vietnamese
Số lượng kiểm tra tối thiểu cần thiết để gắn tag tự động, với các món ăn được chỉ định trong các làn ghé thăm được đề cập
3 years ago d.james New translation Marketing Desktop/md autotags - Vietnamese
Số lượt ghé thăm gần đây của khách được xem xét trong quá trình gắn thẻ tự động
3 years ago d.james New translation Marketing Desktop/md autotags - Vietnamese
Bình luận tag
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 20 73
Translated 100.0% 20 73
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change April 5, 2020, 10:35 a.m.
Last author James Duong

Activity in last 30 days

Activity in last year