Translation status

Strings77
45.4% Translate
Words285
47.3%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
common 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
common-lk 48.4% 46.8% 0.3% 1.3% 0.0% 0.0% Translate
settings-lk 14.5% 14.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website http://kds.ucs.ru
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Repository git@git.ucs.ru:e.posmetny/kds.git
Repository branch master 094b9ee, 17 hours ago
Repository containing Weblate translations http://weblate.ucs.ru/git/kdspro/errors-lk/
Filemasksource/app/i18n/errors-lk/*.json
Monolingual base language filesource/app/i18n/errors-lk/ru.json
Translation file source/app/i18n/errors-lk/vi.json
When User Action Detail Object
10 months ago none Committed changes KDSPro/errors-lk - Vietnamese
10 months ago d.thanhpc.dcorp New translation KDSPro/errors-lk - Vietnamese
Đơn vị này không có sẵn cho sản phẩm đã chọn
10 months ago d.thanhpc.dcorp New translation KDSPro/errors-lk - Vietnamese
Mã chứng thực không hợp lệ
10 months ago d.thanhpc.dcorp New translation KDSPro/errors-lk - Vietnamese
Tên người dùng / mật khẩu không hợp lệ
10 months ago d.thanhpc.dcorp New translation KDSPro/errors-lk - Vietnamese
Lỗi nhận ngày tối đa
10 months ago d.thanhpc.dcorp New translation KDSPro/errors-lk - Vietnamese
Không tìm thấy giấy phép
10 months ago d.thanhpc.dcorp New translation KDSPro/errors-lk - Vietnamese
Giấy phép hết hạn
10 months ago d.thanhpc.dcorp New translation KDSPro/errors-lk - Vietnamese
Hết giờ làm việc mà không kết nối với hệ thống cấp phép
10 months ago d.thanhpc.dcorp New translation KDSPro/errors-lk - Vietnamese
Bản quyền không được kích hoạt
10 months ago d.thanhpc.dcorp New translation KDSPro/errors-lk - Vietnamese
Không có bản quyền chính phù hợp
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 77 285
Translated 45.4% 35 135
Needs editing 0.0% 0
Failing check 1.2% 1

Last activity

Last change Jan. 16, 2020, 9:40 a.m.
Last author THANH Pham

Activity in last 30 days

Activity in last year