Translation status

Strings24
100.0% Translate
Words106
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
bk-belarus 0.0% 0.0% 0.0% 61.3% 0.0% 0.0% Translate
bk-new 0.0% 0.0% 0.0% 97.6% 0.0% 0.0% Translate
core 91.6% 92.1% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% Translate
default 96.5% 98.9% 0.5% 56.6% 0.0% 0.0% Translate
kfc-yam 98.4% 99.4% 0.7% 98.4% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website http://usc.ru
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Repository git@git.ucs.ru:Kiosk/kiosk2.git
Repository branch develop
Repository containing Weblate translations http://weblate.ucs.ru/git/kiosk2/back/
Filemasklocalize/*_lng.xlf
Monolingual base language filelocalize/en_lng.xlf
Translation file localize/hy_lng.xlf
When User Action Detail Object
5 months ago localizeboat Committed changes Kiosk2/back - Armenian
6 months ago it@armfastfood.am New translation Kiosk2/back - Armenian
ԹԵՍՏ
6 months ago it@armfastfood.am New translation Kiosk2/back - Armenian
Ներկայիս հերթափոխի գաղտնաբառը
6 months ago it@armfastfood.am New translation Kiosk2/back - Armenian
Այս գաղտնաբառը կգործի ներկայիս հերթափոխի ընթացքում:
6 months ago it@armfastfood.am New translation Kiosk2/back - Armenian
Ժամանակավոր գաղտնաբառ կիոսկի համար
6 months ago it@armfastfood.am New translation Kiosk2/back - Armenian
Լիցենզիայի ժամկետը սպառվում է %s. Խնդրում ենք կապ հաստատել ձեր մատակարարի հետ թարմացման համար:
6 months ago it@armfastfood.am New translation Kiosk2/back - Armenian
Լիցենզիայի ժամկետը սպառվում է %s. Կիոսկ
6 months ago it@armfastfood.am Translation changed Kiosk2/back - Armenian
Արգելափակված %s\n\n Կիոսկը նախկինում արգելափակվել է ....հետևյալ պատճառով՝
6 months ago it@armfastfood.am New translation Kiosk2/back - Armenian
Արգելափակված %s\n\n Կիոսկը նախկինում արգելափակվել է .... պատճառով
6 months ago it@armfastfood.am New translation Kiosk2/back - Armenian
Տպիչի սխալ: Այլ թղթի սխալ (ԱյլԹուղթ)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 24 106
Translated 100.0% 24 106
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Oct. 27, 2023, 7:54 p.m.
Last author it@armfastfood.am

Activity in last 30 days

Activity in last year