When User Action Detail Object
8 days ago d.haipm New translation StoreHouse5/shadm - Vietnamese
Russian - originalTiếng việt
3 weeks ago none New string to translate StoreHouse5/shadm - Vietnamese
3 weeks ago none Resource update StoreHouse5/shadm - Vietnamese
3 months ago none Committed changes StoreHouse5/shadm - Vietnamese
3 months ago d.haipm Translation changed StoreHouse5/shadm - Vietnamese
Ident.
3 months ago d.haipm Translation uploaded StoreHouse5/shadm - Vietnamese
Sản phẩm: thuộc tính
3 months ago d.haipm Translation uploaded StoreHouse5/shadm - Vietnamese
Kết quả BOM không được tìm thấy trong báo cáo đối chiếu
3 months ago d.haipm Translation uploaded StoreHouse5/shadm - Vietnamese
Số điểm nổi
3 months ago d.haipm Translation uploaded StoreHouse5/shadm - Vietnamese
Invoice (quy cách): thêm. thuộc tính
3 months ago d.haipm Translation uploaded StoreHouse5/shadm - Vietnamese
Dữ liệu về tình trạng thừa / thiếu hàng tồn kho được điền không chính xác
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 792 2695
Translated 96.5% 765 2608
Needs editing 0.3% 3
Failing check 31.1% 247

Last activity

Last change Nov. 16, 2020, 6:15 a.m.
Last author Hai Pham

Activity in last 30 days

Activity in last year